Algemeene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Heijvis BV (hierna: Heijvis ) is een Besloten Vennootschap die zich ten doel stelt tegen betaling op te treden als tussenpersoon in de visbranche bij het tot stand brengen van één of meer overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, waaronder flexwerkers, zzp’ers en opdrachtgevers, en gebruikmaakt van de Diensten van Heijvis.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Derde partij’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, en gebruikmaakt van de Diensten van Heijvis, waardoor hij of zij wordt gekoppeld aan een flexwerker, zzp’er of opdrachtgever.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Heijvis en/of Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de tussen Heijvis en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Heijvis zich verbindt te bemiddelen tussen Opdrachtgever en Derde Partij om Diensten te verrichten en Opdrachtgever zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Heijvis en de aanvaarding daarvan door Opdrachtgever, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 van deze Algemene voorwaarden.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Heijvis en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde Diensten, onder andere inhoudende verloning, uitzendbureau, vacaturebank, connecten en detacheren, alsmede alle andere door Heijvis ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website van Heijvis, te raadplegen via www.heijvis.nl

Artikel 2 Identiteit van Heijvis

 1. Heijvis is bij de KvK geregistreerd onder nummer 89961439 en draagt btw-identificatienummer NL865165944B01. Heijvis BV is gevestigd aan Zuidwenk 80 H (3751 CG) te Bunschoten.
 2. Heijvis is per e-mail te bereiken via contact@heijvis.nl of middels de website www.heijvis.nl en via whatsapp +31 6 21228155.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Heijvis en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Heijvis overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten.

Artikel 4 De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Heijvis via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten.
 3. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van het contract.
 4. Als Heijvis een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Heijvis kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Deze Overeenkomst staat volledig los van enig ander overeenkomst die gesloten wordt tussen Opdrachtgever en de Derde partij, ondanks dat Heijvis Opdrachtgever een Derde partij in contact heeft gebracht. Heijvis is derhalve geen partij bij een dergelijke overeenkomst.
 6. Opdrachtgever en Heijvis beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW, en beogen eveneens geen arbeidsrelatie tot stand te laten komen, welke voor de toepassing van de loonheffingen als een (fictieve) dienstbetrekking wordt aangemerkt.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Heijvis zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren. Heijvis draagt er zorg voor dat contact wordt gelegd wordt tussen Opdrachtgever en een Derde partij.
 2. Heijvis heeft bij de levering van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat Heijvis niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Opdrachtgever bij de levering van Diensten voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald.
 3. Heijvis heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Bij het inschakelen van derden zal Heijvis de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Heijvis worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Heijvis aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Heijvis worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Heijvis zijn verstrekt, heeft Heijvis het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Heijvis zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 7. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Heijvis hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Heijvis dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Heijvis en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Heijvis op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Heijvis en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Heijvis is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Heijvis goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Heijvis Opdrachtgever door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 2. Voorts is Heijvis bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Opdrachtgever in verzuim is, dan is Heijvis gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 8 Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van het contract is niet mogelijk.

Artikel 9 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in euro's, tenzij anders vermeld.
 2. Heijvis heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever.
 4. Betaling geschiedt via een derde partij, namelijk FTF Finance. De factuur wordt binnen 2 (twee) dagen door Heijvis uitbetaald.
 5. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Heijvis mede te delen.

Artikel 10 Garanties

 1. Heijvis geeft geen garanties omtrent de geleverde Diensten. Heijvis heeft namelijk bij de levering van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting, zoals bedoeld in artikel 5.2 van deze Algemene voorwaarden. Artikel 11 Aansprakelijkheid 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Heijvis is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Heijvis is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Heijvis, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan Heijvis om, als een door Heijvis ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 3. Heijvis is nooit aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit een van de overeenkomsten welke Heijvis heeft bemiddeld namens Opdrachtgever.
 4. Ten aanzien van de verleende Diensten van Heijvis geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Heijvis kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld omtrent ontevredenheid van Opdrachtgever over de geleverde Diensten.
 5. Heijvis is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 6. Heijvis is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 7. Heijvis is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12 van deze Algemene voorwaarden.
 8. 8. De Opdrachtgever vrijwaart Heijvis voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 9. Indien Heijvis aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Heijvis met betrekking tot haar Diensten.
 10. De aansprakelijkheid van Heijvis is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Heijvis niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 11. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Heijvis.
 12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Heijvis, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van (personeel van)Heijvis zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Heijvis, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Heijvis overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Heijvis heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 13 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Heijvis kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14 Intellectuele eigendom

 1. 1. Heijvis behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Heijvis van gegevens. Opdrachtgever zal Heijvis vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 15 Klachtenregeling

 1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan contact@heijvis.nl of te melden via Whatsapp +31646281447. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Heijvis in behandeling genomen, waarna Opdrachtgever zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

Artikel 16 Wijzigingsbeding

 1. Heijvis BV behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Heijvis BV zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte brengen. 2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Opdrachtgever van toepassing op de Overeenkomst. Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1. Op de rechtsverhouding tussen Heijvis en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Heijvis en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Rechtbank Midden-Nederland.